ციტირების ინდექსი - გაზრდის შესაძლებლობები

ყანჩელი, თეიმურაზ and Kancheli, Teimuraz (2018) ციტირების ინდექსი - გაზრდის შესაძლებლობები. -. (Unpublished)

WarningThere is a more recent version of this item available.
[img] Text
why-do-we-need-articles-ge.pdf

Download (659kB)

Abstract

რეზიუმე სტატიაში აღწერილია სხვადასხვა საერთაშორისო ბიბლიომეტრიული სისტემის მიერ შემოთავაზებული ციტირების ინდექსები და გამოცემების იმპაქტ-ფაქტორი. სტატიაში მოტანილია ციტირების ინდექსების გაზრდისკენ მიმართული პრაქტიკული რეკომენდაციები. სტატია განკუთვნილია საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ნებისმიერი პროფილის მაგისტრანტების, სასერთიფიკატო პროგრამების მსმენელებისა და ბიბლიოთეკათ-მცოდნეობის შესწავლით დაინტერესებულ პირთათვის, დოქტორანტებისა და პროფესორ-მასწავლებლებისთვის, მეცნიერ-მუშაკებისა და ადმინისტრაციის პერსონალისთვის. Abstract The article „Citation Index – the Ways to Increase It” describes methods for increasing scientometric indicators: the Hirsch Index, i10-index and some others which determine the significance of the contribution of individual researchers to scientific and technological progress. A short description of the resources that calculate the citation index, as well as the factors that influence these calculations (for example, the impact factor) is given. Detailed recommendations are given to the authors on improving the citation index. The article is intended for those who are interested in library science, undergraduates, a wide range of scientific workers and, in particular, the teaching and administrative staff of the Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. Аннотация В статье “Индекс цитирования – пути повышения», описаны методы повышения наукометрических индикаторов авторов: Индекс Хирша, i10-index и некоторых других по которым определяют значимость вклада отдельных исследователей в научно-технический прогресс. Приведено короткое описание ресурсов рассчитывающих индекс цитирования, а также факторов влияющих на эти расчеты (напр. импакт фактор). Даны подробные рекомендации авторам по улучшеню индекса цитирования. Статья предназначена для лиц, интерисующихся библиотековедением, магистрантов, широкого круга научных работников и, в частности, профессорско-преподавательского и административного персонала Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили.

Item Type: Article
Additional Information: It will be published in Russian as well
Uncontrolled Keywords: ჰირშის ინდექსი, ციტირების ინდექსი, გავლენის ფაქტორი, გავლენის ინდექსი, იმპაქტ-ფაქტორი, ბიბლიომეტრია, ციტირება, სამეცნიერო ნაშრომები თბილისის საქხელმწიფო უნივერსიტეტი თეიმურაზ ყანჩელი scientometric indicators, hirsch index, h-index, impact-factor of scientific journal, citation index, Georgia Tbilisi State University Teimuraz Kancheli
Subjects: General Works
Divisions: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
Depositing User: Teimuraz I Kancheli
Date Deposited: 15 Mar 2018 10:01
Last Modified: 15 Mar 2018 10:01
URI: http://eprints.tsu.ge/id/eprint/555

Available Versions of this Item

Actions (login required)

View Item View Item